Kraftöverföring Kvilldal-Blyth

Kvilldal Blyth

Under 2016 startade projektet för att binda ihop respektive länders energimarknader och möjliggöra effektivare utnyttjande av miljövänligt producerad el. Kadesjös fick i uppdrag att projektera arkitekt-, konstruktions-, VVS-, el-och markhandlingar för projektets norska station.

Nybyggnad av omformarstation i Kvilldal, Norge. Anläggningen ska vid behov förse Storbritannien med elkraft från Norska vattenkraftanläggningar. En överföringskabel med en längd av 72 mil ska förläggas på havsbottnen och ansluta till motsvarande anläggning på den brittiska sidan i närheten av Blyth, Newcastle.

Möjlighet att lagra elenergi
En ytterligare funktion med denna kabel är att det ska gå att lagra elenergi med projektet.
Vid väder med stark vind i England och låg elförbrukning får man ett överskott på vindkraftel. Detta elöverskott kan då köras tillbaka till Norge i kabeln och användas till att pumpa vatten till vattenmagasinet som försörjer turbinerna i kraftstationen. ”Elen” kan på så vis lagras som en vattenvolym som senare kan återanvändas och köras tillbaka till England när behovet uppstår.

ABB:s teknik gör att det på någon millisekund går att välja åt vilket håll elen ska forslas i kabeln beroende på momentant behov i de båda länderna. Det gör även att elnäten i båda länderna blir stabilare vid plötsliga händelser och länken fungerar som en slags reservkraft för båda parter.

Per Söderberg, som har varit uppdragsansvarig tillsammans med vår HVDC-expert Antti Dahlvik, berättar:
- Det har varit ett spännande uppdrag på kort tid och ett intensivt arbete under ett år. Under perioden har vi producerat cirka 750 ritningar inom bygg, el och VVS. Det har varit utvecklande och ibland arbetsamt för många av våra medarbetare.

Relaterade projekt