Miljöinventering

Miljöinventering - God arbetsmiljö och minimal miljöpåverkan.


Inför ombyggnad, rivning, uthyrning eller försäljning kan vi erbjuda miljöinventering av byggnadsmaterial och installationer avseende kartläggning av farligt avfall. Behov av eventuell sanering skall utredas för att säkerställa god arbetsmiljö och undvika annan miljöpåverkan.

Lagstiftning för bygg- och rivningsavfall finns i miljöbalken, PBL och Avfallsförordningen. Arbetsmiljölagen ställer krav på en säker arbetsplats vid rivning och ombyggnad.

En miljöinventering innebär provtagning på plats, okulära bedömningar samt rapportskrivning. Kadesjös har erfarenhet från såväl bostadshus som kontor och tung industri.

Rivningsplan

Om så önskas kan en rivningsplan utformas och kompletteras efter utförd miljöinventering. En rivningsplan krävs normalt för startbesked.

Kontaktpersoner

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös