Brista 2

Brista 1310 afton To

Ett nytt avfallseldat kraftvärmeverk i direkt anslutning till befintlig anläggning i Brista, Sigtuna kommun. Anläggningen, som stod klar under 2013, kommer att ta tillvara energi från bland annat hushållsavfall

Den nya produktionsenheten kommer att kopplas till det befintliga fjärrvärmenätet, som försörjer kunder norr och väster om Stockholm. Det nya kraftvärmeverket kommer att utgöra basproduktionsanläggning för fjärrvärmenätet i nordvästra Stockholm. Projektet startade hösten 2010 med förberedande markarbeten för det nya kraftvärmeverket. Arbetet omfattade bland annat sprängningsarbeten, ca 150 000 m3 berg har schaktas bort. Betongarbeten startade juni 2011. Under våren 2012 påbörjades arbetet med montage av panna inkl pannhus. Montage av stål inkl fasader och tak för övriga byggnader startarde sommaren 2012. Sommaren därpå, 2013 var bygg och installationsfasen klar och anläggningen provkördes. December 2013 var anläggningen i full drift.

Kadesjös åtagande
Brista 2 var ett av Kadesjös största uppdrag. Under förprojektet deltog vi i utveckling av anläggningen och arbetade fram layouter, underlag för bygglov samt byggkalkyler. Vi var ansvariga för genomförandet av byggprojektet tillsammans med Ramböll Sverige. Vi utförde dessutom byggprojektering avseende betongkonstruktioner, stomkompletteringar, ytterväggar och tak, arkitekt samt ventilation och VA/VS och färdigställande av utvändig mark.

Fakta
– Brista 2 är en investering på ca 1.8 miljarder kronor.
– Ca 240 000 ton avfall kommer årligen att användas som bränsle, vilket är lika mycket som invånarna i Stockholm stad genererar under ett helt år.
– Avfallet omvandlas till cirka 60 MW värme och 20 MW el, vilket motsvarar behovet för 40 000 normalstora lägenheter.

Relaterade projekt