Kontroll & Besiktning-Ansvarsfull och opartisk

Att utföra besiktningar är ett stort ansvar som kräver såväl teknisk och juridisk kompetens som erfarenhet och omdöme. Vi åtar oss att genomföra entreprenadbesiktning, OVK samt statusbesiktningar inom bygg och installation

Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma om entreprenaden utförts enligt kontraktet samt upptäcka brister och fel, både för nybyggnationer och i äldre byggnader. Därför rekommenderar vi fortlöpande besiktningar, då vi i ett tidigt skede kan upptäcka felaktigheter.

Energi-/statusbesiktning

Genom att göra en energi- och/eller statusbesiktning tar man reda på en fastighets tillstånd vad gäller installationer och klimatskal. Vi kartlägger befintliga fastigheters status både vad gäller klimatskal och installationer som utmynnar i ett åtgärdsförslag med tillhörande LCC-kalkyl och energiberäkningar. En statusbesiktning ger en ökad insikt om fastighetens status, prestanda och återstående livslängd.

OVK, obligatorisk ventilationskontroll

I de flesta byggnader ska OVK, obligatorisk ventilationskontroll göras regelbundet. Syftet med kontrollen är att visa att ventilationssystemen fungerar och inomhusklimatet är bra. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Vi kan erbjuda OVK av sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

CE-märkning

Vi åtar oss även att utföra CE-märkning av sammansatta maskiner.

Relaterade projekt

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös