Kadesjös – för en hållbar framtid

Hållbarhet är en naturlig del i Kadesjös verksamhet. Vi jobbar med ständig utveckling inom ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet för att tillsammans med våra intressenter minska vår och andras negativa klimatpåverkan samt ge hållbara lösningar.

Vi är sedan 2004 certifierade för kvalitet enligt ISO9001:2015 och sedan 2021 för miljö ISO14001:2015 och arbetsmiljö ISO45001:2018. För att vara hållbar krävs ett samordnat ledningssystem.

Vid FN-toppmötet 2015 accepterade världens stats- och regeringschefer resolutionen för 2030 om hållbar utveckling och de 17 globala målen. Ett viktigt beslut att styra världen mot en mer hållbar och rättvis framtid till 2030.

Kadesjös har valt att av FNs 17 globala mål fokusera på nedanstående mål där vi ser att vi kan påverka mest. I de globala målen är vårt främsta fokus hållbara städer och samhällen och för att nå dit krävs att vi arbetar med utvalda mål.

Bygg- och anläggningssektorn har en betydande inverkan på samhällets ekologiska och sociala aspekter. Som projektör och konsult, kan vi göra betydande avtryck genom god styrning och vägledning i våra uppdrag och därmed bidra till en hållbar utveckling. Kadesjös hållbarhetsstrategi fokuserar på klimatsmarta byggnader och hållbara tekniska lösningar. En strategi som ger stor positiv effekt på miljön samtidigt som vi stärker vår verksamhet.

En hållbar byggnad säkerställer en hälsosam och tillfredsställande miljö för användarna.

Förutom att främja hälsa och säkerhet i vår projektering strävar vi efter att förbättra våra anställdas hälsa och känslan av välbefinnande och samtidigt upprätthålla deras förmåga att prestera över tid, vilket kräver en trygg och säker arbetsplats.

För att uppnå hållbarhetsmålen krävs goda samarbeten med alla som är involverade i projektet. Intern och extern kommunikation är avgörande under hela projektet. Vi betonar vikten av att ha en bra dialog med våra kunder och samarbetspartners för en bättre lösning. Vi utbildar ständigt våra medarbetare i hållbarhetsfrågor, i allmänhet och specifikt för företagets uppdrag. Ökad kompetens förbättrar möjligheten att vägleda våra kunder till hållbara lösningar.

Vår branschorganisation har initierat ”Innovation för klimatet”, vilket är ett gemensamt initiativ för att realisera färdplanerna för ett fossilfritt Sverige.

Genom att var en del av initiativet bidrar vi till transparens inom området.

Vi är medlemmar i Cireko som är en svensk näringslivs- och medlemsorganisation som fokuserar på en affärsomställning till en cirkulär marknad för att nå målbilden ”Blomstrande affärer och samhällen inom planetens gränser”.

Vår ”Hållbarhetspolicy” inkluderar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.