Vad innebär visselblåsning?

Kadesjös visselblåsarpolicy är framtagen med beaktande av lag (SFS 2021:890) som skydd för personer som rapporterar missförhållanden - även kallad visselblåsarlagen. Lagen gäller rapportering av missförhållanden i arbetsrelaterade sammanhang där det finns ett allmänintresse av att det kommer fram.

Vilka omfattas av policyn?

Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller varit verksam inom Kadesjös Ingenjörsbyrå.

Vad kan jag visselblåsa om?

Vid misstanke om ett möjligt missförhållande, lag- och/eller regelbrott inom Kadesjös verksamhet. Vid rapporteringen är det viktigt att du har rimliga skäl att tro att den information du rapporterar om är sann.

Rapporteringen ska gälla information om missförhållanden framkomna i ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Vid andra typer av personliga klagomål som inte har allmänintresse uppmanar vi dig att kontakta närmsta chef, HR eller annan lämplig person inom Kadesjös.

Hur slå larm?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer raderas och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt. Kadesjös har valt att erbjuda Visslan, som är vår digitala visselblåsarkanal. Den är alltid tillgänglig via följande länk: https://kadesjos.visslan-report.se

Vi rekommenderar att du tar del av vår fullständiga visselblåsarpolicy för rapportering.

Länk till den fullständiga visselblåsarpolicyn