Kvalitet och miljö

Kvalitetsarbetet är en del av Kadesjös vardag och drivs löpande av alla anställda. Vi har ett integrerat ledningssystem för kvalitet och vi är kvalitetscertifierade av Det Norske Veritas.

Miljökunnande är en central del av den kompetens Kadesjös erbjuder sina kunder. Grunden för företagets miljöpolicy är att miljömedvetenheten ska genomsyra hela verksamheten och vara ett kännetecken hos alla medarbetare. Byggbranschen är miljöpåverkande och bevakad på många olika sätt. Kretsloppstänkandet är därför starkt integrerat i vårt sätt att arbeta. Det gäller inte bara att visa respekt för landskapet, välja miljövänliga material och metoder, skapa byggnader som ur driftsynpunkt hushåller med energiresurserna, utan även ta hänsyn till hur byggnaden en dag ska kunna återvinnas. Vårt miljöarbete styrs av en genomarbetad policy där vi ständigt förbättrar oss och utvecklar lösningar och metoder för att minimera miljöpåverkan.