Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Kvalitet och miljö

Kvalitet

Kvalitetsarbetet är en del av Kadesjös vardag och drivs löpande av alla anställda.
Vi har ett integrerat ledningssystem för kvalitet och vi är kvalitetscertifierade av Det Norske Veritas.

         

Miljö

Miljökunnande är en central del av den kompetens Kadesjös erbjuder sina kunder. Grunden för företagets miljöpolicy är att miljömedvetenheten ska genomsyra hela verksamheten och vara ett kännetecken hos alla medarbetare. Byggbranschen är miljöpåverkande och bevakad på många olika sätt. Kretsloppstänkandet är därför starkt integrerat i vårt sätt att arbeta. Det gäller inte bara att visa respekt för landskapet, välja miljövänliga material och metoder, skapa byggnader som ur driftsynpunkt hushåller med energiresurserna, utan även ta hänsyn till hur byggnaden en dag ska kunna återvinnas. Vårt miljöarbete styrs av en genomarbetad policy där vi ständigt förbättrar oss och utvecklar lösningar och metoder för att minimera miljöpåverkan.

 

Certifierad Miljöbyggnadssamordnare

I december 2016 blev Kadesjös Anders Häggkvist certifierad inom Miljöbyggnad som är ett svenskt certifieringssystem som bygger på BBR.
I utbildningen går man bl.a. igenom alla ingående indikatorer samt belyser vilka fallgropar som kan uppstå i hela processen från förprojektering/detaljprojektering/bygghandlingar till förvaltning.
De flesta byggnaderna kan certifieras. Husets miljöpåverkan bedöms med avseende på energi, inomhusmiljö och materialval.
En certifierad person kan leda certifieringsarbetet vid såväl nyproduktion som ombyggnad av befintlig byggnad så att certifieringen sker på ett kostnadseffektivt sätt för beställaren. Eftersom vissa byggnader är riktigt komplicerade är det viktigt att beställare/fastighetsägare anlitar en person som är certifierad i Miljöbyggnad.

 

Skyddsrumssakkunnig

Enligt lagen om skyddsrum sköts all verksamhet med kontroll av skyddsrum av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Kravet för att få utföra kontrolluppdrag är att den som kontrollerar genomgått en särskild utbildning och därmed blivit certifierad som Skyddsrumssakkunnig.
Peter Ericson på Kadesjös är nu certifierad med allmän behörighet.

 

Certifierad stålbyggnadskonstruktör

Certifierad stålbyggnadskonstruktör (CSK) är ett frivilligt system för certifiering av stålbyggnadskonstruktörer i Sverige som Stålbyggnadsinstitutet tagit initiativ till, men som Nordcert fungerar som fristående certifieringsorgan för.
Markus Strok på Kadesjös är certifierad av Nordcert.